PRIVACYVERKLARING

Deze verklaring beoogt u op een transparante en heldere wijze te informeren over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Met “persoonsgegevens”, bedoelen wij elke informatie die het mogelijk maakt om u, rechtstreeks of onrechtreeks, te identificeren. De “verwerking” of uw persoonsgegevens dekt alle bewerkingen of een geheel van bewerkingen met betrekking tot uw persoonsgegevens zoals o.m., maar niet beperkt tot het verzamelen, opslaan, gebruiken, updaten of wissen.

Deze verklaring betreft in het bijzonder de verwerking van uw persoonsgegevens die wij door verschillende formulieren op onze website verzamelen, die ons ter beschikking worden gesteld door de persoon die zijn persoonsgegevens meedeelt (klant/leverancier/personeelslid/…) en/of door documenten die aan ons ter beschikking worden gesteld en/of door openbaar raadpleegbare bronnen zoals de KBO, het rijksregister, websites. Wij verzamelen eveneens gegevens door het gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën. Indien u meer informatie over dit gebruik wenst te krijgen, nodigen wij u uit om onze Cookiepolicy te raadplegen.

Inhoudsopgave:

 1. Wie zijn wij ?
 2. Waarom, en op welke juridische basis, verwerken wij uw persoonsgegevens ?
 3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens ?
 4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens ?
 5. Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze uitoefenen?
 6. Waar kan u  terecht met uw klachten ?
 7. Opmerking over kinderen
 8. Toepasselijke wetgeving

Wie zijn wij?

Wij zijn DEKEYZER-OSSAER NV, met maatschappelijke zetel te 8680 KOEKELARE, Barnestraat 1, KBO 0462.283.093, info@dekeyzer-ossaer.be, tel. 051/59 10 51.

Welke gegevens houden we bij, waarom, en op welke juridische basis, verwerken wij uw persoonsgegevens ?

De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt kunnen worden zijn o.m. de naam, voornaam (of desgevallend voornamen), adresgegevens (zoals straatnaam, huisnummer, postbusnummer, postcode, gemeente/dorp/stad, land,…), contactgegevens (bv. e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer, gsm-nummer, faxnummer,…), geslacht, geboortedatum, rijksregisternummer, identiteitskaartnummer, geboorteplaats, leveringsadres, rekeningnummer, beroepscategorie/functie en KBO en/of BTW-nummer.

Wij verwerken o.m. de gegevens, voornamelijk uw contactgegevens, die u door middel van deze formulieren met ons deelt alleen om op uw verzoeken te kunnen antwoorden. Wij verduidelijken in elk van onze formulieren de gegevens die u verplicht moet invullen om uw verzoek te kunnen verwerken. U bent bijgevolg vrij om uw gegevens al dan niet met ons te delen indien ze niet als verplicht worden aangeduid.

Indien de aan ons verstrekte persoonsgegevens niet middels expliciete toestemming aan ons werden verstrekt, dan zijn zij noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij wij betrokken zij en/of het vervullen van de wettelijke verplichtingen waaraan wij en/of onze klant en/of onze leverancier en/of ons personeelslid dienen te voldoen. Alle verstrekte persoonsgegevens waarvan wij binnen het kader van onze opdracht kennis nemen en verwerken, worden uitsluitend voor professionele doeleinden aangewend en worden op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier verwerkt.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens ?

Over het algemeen proberen wij te vermijden om uw persoonsgegevens aan derden over te maken. Wij maken uw persoonsgegevens dan ook  enkel aan derden over indien dit noodzakelijk is teneinde aan uw verzoeken te kunnen voldoen en aan partijen die noodzakelijkerwijs van deze persoonsgegevens op de hoogte dienen te zijn teneinde de overeenkomst waarbij wij betrokken zijn op een correcte wijze te kunnen uitoefenen en/of indien de wet dit voorziet.. Wanneer wij uw persoonsgegevens aan een derde verwerker overmaken, beperken wij de toegang van deze derde tot de gegevens die zij nodig hebben om hun opdracht te vervullen. Bovendien vereisen wij van elk van onze verwerkers dat zij de Wetgeving Bescherming Persoonsgegevens te allen tijde respecteren. Daarnaast zien wij er op toe dat de nodige maatregelen worden genomen (bv. door het opleggen van bepaalde contractuele verplichtingen) om een gepast niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen, wanneer onze onderaannemer uw gegevens verwerkt in een land dat niet hetzelfde niveau van bescherming biedt als de Europese Unie.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens ?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen, voor zover er geen wettelijke verplichting bestaat die ons verplicht uw gegevens langer te bewaren. De persoonsgegevens worden minstens gedurende de wettelijk bepaalde criteria voor het voeren van een boekhouding bewaard. De bewaring van de persoonsgegevens gebeurt met een beveiliging die passend en gebruikelijk is voor een onderneming van onze omvang in onze sector.

Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze oefenen ?

In overeenstemming met de Wetgeving Bescherming Persoonsgegevens, en op voorwaarde dat uw verzoek aan de wettelijke vereisten voldoet zoals het voorleggen van een behoorlijke identificatie, kan u ons te allen tijde vragen om:

 • Te bevestigen dat wij uw persoonsgegevens verwerken en een kopie te krijgen van alle persoonsgegevens die wij van u verwerken (“recht van toegang”)
 • inzage te krijgen in Uw persoonsgegevens en deze desgevallend te corrigeren in geval van foutieve of onvolledige gegevens (“recht van rectificatie”)
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen (“recht op vergetelheid”)
 • De verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (“recht op beperking van de verwerking”)
 • De verwerking van uw persoonsgegevens te stoppen (“recht van verzet”) ingeval wij uw persoonsgegevens verwerken voor prospectiedoeleinden
 • Uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerd, courant gebruikt machine leesbaar bestand voor uw eigen gebruik of om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te maken (“recht op overdraagbaarheid van gegevens”)

Waar kan u terecht met uw klachten ?

U kan al uw klachten over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan aan onze verwerkingsverantwoordelijke overmaken :

DEKEYZER-OSSAER NV

Barnestraat 1, 8680 KOEKELARE (BELGIË)

BTW BE 0462.283.093

Verwerkingsverantwoordelijke: Kevin Dekeyzer

Email: info@dekeyzer-ossaer.be

 

Daarnaast kan u uw klachten ook steeds richten aan de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Opmerking over kinderen

Deze website en de diensten die er worden aangeboden, zijn niet ontworpen voor personen jonger dan 16 jaar.

*****

Overeenkomstig artikel 12 van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG vindt U hierna de tekst van artikelen 15 t.e.m. 22  alsook artikel 34 van de voormelde Verordening:

Artikel 15 (Recht van inzage van de betrokkene): “1. De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van de volgende informatie:

a) de verwerkingsdoeleinden;
b) de betrokken categorieën van persoonsgegevens
c) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties
d) indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
e) dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;
f) dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
g) wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;
h) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

 1. Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie, heeft de betrokkene het recht in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 inzake de doorgifte.
 2. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Indien de betrokkene om bijkomende kopieën verzoekt, kan de verwerkingsverantwoordelijke op basis van de administratieve kosten een redelijke vergoeding aanrekenen. Wanneer de betrokkene zijn verzoek elektronisch indient, en niet om een andere regeling verzoekt, wordt de informatie in een gangbare elektronische vorm verstrekt.
 3. Het in lid 3 bedoelde recht om een kopie te verkrijgen, doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van anderen.”

 

Artikel 16 (Recht op rectificatie): “De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken. “

 

Artikel 17 (Recht op gegevenswissing („recht op vergetelheid”)): “1. De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is: a) de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt; 4.5.2016 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 119/43 b) de betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a), berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking; c) de betrokkene maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1, bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2; d) de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt; e) de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust; f) de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1.

 1. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig lid 1 verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.
 2. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing voor zover verwerking nodig is: a) voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; b) voor het nakomen van een in een het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend; c) om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, punten h) en i), en artikel 9, lid 3; d) met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, voor zover het in lid 1 bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen; e) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

Artikel 18 (Recht op beperking van de verwerking): “1. De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is: a) de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren; b) de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan; c) de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; d) de betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

 1. Wanneer de verwerking op grond van lid 1 is beperkt, worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat. L 119/44 NL Publicatieblad van de Europese Unie 4.5.2016 3. Een betrokkene die overeenkomstig lid 1 een beperking van de verwerking heeft verkregen, wordt door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven. “

 

Artikel 19 (Kennisgevingsplicht inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens of verwerkingsbeperking): “De verwerkingsverantwoordelijke stelt iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 16, artikel 17, lid 1, en artikel 18, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene hierom verzoekt.”

 

Artikel 20 (Recht op overdraagbaarheid van gegevens): “1. De betrokkene heeft het recht de hem betreffende persoonsgegevens, die hij aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en hij heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien: a) de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a), of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b); en b) de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

 1. Bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid uit hoofde van lid 1 heeft de betrokkene het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden.
 2. De uitoefening van het in lid 1 van dit artikel bedoelde recht laat artikel 17 onverlet. Dat recht geldt niet voor de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend. 4. Het in lid 1 bedoelde recht doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van anderen. Afdeling 4 Recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming”

 

Artikel 21 (Recht van bezwaar): “1. De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van artikel 6, lid 1, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 1. Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.
 2. Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt. 4.5.2016 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 119/45
 3. Het in de leden 1 en 2 bedoelde recht wordt uiterlijk op het moment van het eerste contact met de betrokkene uitdrukkelijk onder de aandacht van de betrokkene gebracht en duidelijk en gescheiden van enige andere informatie weergegeven.
 4. In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, mag de betrokkene zijn recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.
 5. Wanneer persoonsgegevens overeenkomstig artikel 89, lid 1, met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt, heeft de betrokkene het recht om met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.”

 

Artikel 22 (Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering): “1. De betrokkene heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft.

 1. Lid 1 geldt niet indien het besluit: a) noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke; b) is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene; of c) berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
 2. In de in lid 2, punten a) en c), bedoelde gevallen treft de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.
 3. De in lid 2 bedoelde besluiten worden niet gebaseerd op de in artikel 9, lid 1, bedoelde bijzondere categorieën van persoonsgegevens, tenzij artikel 9, lid 2, punt a) of g), van toepassing is en er passende maatregelen ter bescherming van de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene zijn getroffen.”

 

Artikel 34 (Mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de betrokkene: 1. Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, deelt de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee. L 119/52 NL Publicatieblad van de Europese Unie 4.5.2016

 1. De in lid 1 van dit artikel bedoelde mededeling aan de betrokkene bevat een omschrijving, in duidelijke en eenvoudige taal, van de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens en ten minste de in artikel 33, lid 3, onder b), c) en d), bedoelde gegevens en maatregelen.
 2. De in lid 1 bedoelde mededeling aan de betrokkene is niet vereist wanneer een van de volgende voorwaarden is vervuld: a) de verwerkingsverantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen genomen en deze maatregelen zijn toegepast op de persoonsgegevens waarop de inbreuk in verband met persoonsgegevens betrekking heeft, met name die welke de persoonsgegevens onbegrijpelijk maken voor onbevoegden, zoals versleuteling; b) de verwerkingsverantwoordelijke heeft achteraf maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het in lid 1 bedoelde hoge risico voor de rechten en vrijheden van betrokkenen zich waarschijnlijk niet meer zal voordoen; c) de mededeling zou onevenredige inspanningen vergen. In dat geval komt er in de plaats daarvan een openbare mededeling of een soortgelijke maatregel waarbij betrokkenen even doeltreffend worden geïnformeerd.
 3. Indien de verwerkingsverantwoordelijke de inbreuk in verband met persoonsgegevens nog niet aan de betrokkene heeft gemeld, kan de toezichthoudende autoriteit, na beraad over de kans dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een hoog risico met zich meebrengt, de verwerkingsverantwoordelijke daartoe verplichten of besluiten dat aan een van de in lid 3 bedoelde voorwaarden is voldaan.”